دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرسآرشیو برنامه های فرهنگی اجتماعی

مسابقات ورزشی هفته منابع طبیعی

مسابقات ورزشی هفته منابع طبیعی

 گل کوچک: آقایان  فوتبال دستی: خانمها  والیبال: کارمندان  3گانه: اعضای هیآت علمی