دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


فرم نظرستجی ارباب رجوع

* نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.
:

:

:

در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید( با ذکر مورد و فرد مورد نظر) همچنین می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید

(اختیاری):

(اختیاری):

(اختیاری):