دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


مسابقات ورزشی هفته منابع طبیعی

 گل کوچک: آقایان

 فوتبال دستی: خانمها

 والیبال: کارمندان

 3گانه: اعضای هیآت علمی

تاریخ انتشار: 23:00 1395/12/26