دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


آرشیو برنامه‌های فرهنگی اجتماعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
ردیف پوستر روز و تاریخ اجرای برنامه ساعت برنامه موضوع برنامه سخنرانان لینک فیلم ضبط شده برنامه سایر مستندات و توضیحات
2 یکشنبه 24 اسفند 1399 12:00 تست تست