دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
ردیف نام انجمن استاد مشاور انجمن ارتباط با استاد مشاور انجمن 4499-011 دبیر انجمن ارتباط با دبیر انجمن
1 مرتعداری دکتر ایمان اسلامی 8110 خانم هژیر 09226788347
2 فیزیک دریا دکتر سمیه نهاوندیان 8132 خانم عروجی 09118926712
3 صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دکتر امیر خسروانی 8083 خانم طاهری 09303107295
4 شیلات دکتر مهدی طبرسا 8151 آقای وردست زاده 09146168314
5 محیط زیست دکتر سید محمود قاسمپوری 8117 خانم اسدی فرد 09164909808
6 زیست شناسی دریا دکتر بهروز زارعی دارکی 8130 آقای نظام دوست 09376295868
7 جنگلداری دکتر امید اسماعیل زاده 8082 آقای خبازی 09178991063
8 آبخیرداری دکتر عبدالواحد خالدی درویشان 8119 خانم شفیعی 09162794897